Глицин бетаин

Глицин бетаин: Хранителна стратегия срещу абиотичния стрес

Изглежда очевидно, че неблагоприятни условия на околната среда за дадена култура влияят сериозно на развитието, растежа и продуктивността. Могат да предизвикат така наречения абиотичен стрес, когато е причинен от воден дефицит, соленост, студ, топлина, светлинна радиация и т.н..

Като хранителна стратегия срещу абиотичния стрес, ХИСА Адвансд Агро (JISA Advanced Agro) създаде биостимуланта Глибет от естествен глицин бетаин и съставки, които благоприятстват приема му от растението, за борба с тези ефекти в културите.

Какво представлява глицин бетаинът?

Химически, глицин бетаинът е кватернарен амин. Това е нейонна съставка, която растенията синтезират като адаптивен отговор на ситуации на хидричен стрес, произвеждайки осмозащитно действие на клетъчно ниво.

Какво разбираме под осмозащитно действие?

Всяко растение, което е подложено на хидричен стрес, задейства редица отговори за защита от дехидратацията. На клетъчно ниво, намаляването на количеството вода в средата предизвиква приток вода от цитоплазмата към външната част на мембраната, като причинява загуба на подуването на тъканите и намаляване на фотосинтетичния процент на клетката. Растението започва да синтезира съставки, които да компенсират концентрацията на разтворените вещества от цитоплазмата, която има във външната среда и да избягва прекомерното излизане на вода от клетките.

 

Глицин бетаинът, пролинът, манитолът, захарите са вещества с осмозащитно действие, които помагат на растението да уравновесява хидричния баланс на клетките.

Какви действия има употребата на глицин бетаина върху растенията?

Употребата на глицин бетаина в храненето на растенията води на първо място до спестяване на енергия, тъй като растението не трябва да го синтезира. На второ място, ни гарантира много бърз отговор на растението на стреса, причинен от липсата на вода, екстремните температури, прекомерната слънчева радиация и солеността.

Тази по-ефикасна скорост на реакция се изразява в голяма способност за осъществяване на фотосинтеза, като гарантира по-добро осъществяване на всички биохимични процеси на клетъчно ниво и която има като последствия освен другите действия и по-добро развитие и качество на полена в моменти на неблагоприятни условия на околната среда и подобряване на поемането на хранителни вещества, защото растението може да поддържа в продължение на по-дълго време отворени своите устици без страх от дехидратация, като благоприятства производството и качеството на плодовете, обработени с глицин бетаин.

Еднакви ли са всички глицин бетаини, които са налице на пазара?

Глицин бетаинът може да е с естествен произход и получен от синтеза. Глицин бетаинът с естествен произход (използван за формулата Glybet) произлиза от екстракти меласа от цвекло (Beta vulgaris); това е много богата на това вещество грудка и е продукт с голяма биологична съвместимост с глицин бетаина, който синтезират растенията и който е приет в екологичното земеделие и не създава никакъв проблем в обработката на листата.

Какви са ползите от ползването му за насажденията?

Когато растението е подготвено за абиотичния стрес, клетките на растението не ще намаляват своето подуване, нито фотосинтетичният процент ще е засегнат по същия начин като в растенията, които не са били обработвани с екзогенен източник на глицин бетаина.

Неговите ползи ще са видими в различните фенологични фази на културите. По-голяма проходимост на прашеца, който благоприятства увеличаване на броя на завързани плодове и подобрение що се отнася до размер и изпълване с плодове вследствие на по-добра фотосинтеза в хлоропластите.

Как се предлага на пазара за ползването му в земеделието?

Фирмите за хранителни продукти предлагат на пазара както твърди, така и течни продукти. Това са продукти, които се разтварят лесно.

На нивото на формулата, откриваме продукти в техническата им форма и други, които имат в своя състав също така други също осмозащитни компоненти и/ или които улесняват поемането на глицин бетаина от растението, като могат да намаляват необходимото количество глицин бетаин в обработката, търсейки синергия с калия, който улеснява реактивирането на движението на сока и са по-ефективни в случите на соленост.

На пазара се предлагат органични торове с растителен произход на основа на утайка от вино от цвекло, която по естествен начин внася усвояван от растението глицин бетаин и поради своето съотношение качество/ цена са много интересен източник като постоянен принос по време на целия производствен цикъл. Освен това, тези продукти спазват Регламент (ЕО)  834/2007 като продукт в екологичното земеделие.

Как се използва глицин бетаинът в земеделието?

Това са продукти за прилагане при поливането или чрез впръскване в листата. Всяка една от двете форми са еднакво валидни, макар че като технолог препоръчвам да се редуват, доколкото е възможно. Трябва да се има предвид, че храненето през листата е много полезен инструмент в специфични моменти на насажденията, в този случай препоръчвам формули, които улесняват по-голяма ефикасност от обработките.

При кои насаждения се препоръчва използването му?

Агрономските ползи, за които говорим, служат за което и да е насаждение. Резултатите ще са по-големи, доколкото имате насаждения, по-чувствителни към стреса и по-неблагоприятните условия, които могат да ги засегнат.

Винаги казвам, че броят на приложенията и дозите, които ще се използват, зависят от резултата, към който се стремим и който ни носи по-голяма икономическа полза. На растителното хранене винаги трябва да се гледа като на инвестиция, а не като на разход, тъй като може да увеличи производството и качеството на продукта в по-голяма степен отколкото направената инвестиция.  Предпоставката трябва да е включване на глицин бетаин в растителните клетки на растението, за да може когато се засегне от абиотичния стрес, да е подготвено за по-бърз и ефективен отговор, който да смекчи последствията.

Познати ли са на земеделците глицин бетаинът и неговите действия?

Всяка иновация на хранително ниво достига първо до зоните, в които съществува по-интензивно земеделие. Употребата на глицин бетаин в защитеното земеделие от югозападната част на полуострова се използват от години в определени хранителни продукти, от няколко години името е по-познато поради разпространението на продукти, които са ориентирани към намаляване на стреса в насажденията по естествен начин,  за постигане на увеличаване на добива и качеството на насажденията.

Защо продължават да се появяват продукти от този вид на пазара?

През последните години, растителното хранене се развива към приноса за растението на вещества, които да предоставят биостимулиращо действие или които да смекчават различните степени на стрес, както от биотичен д, така и абиотичен вид, на които са подложени. Както и да се помага на разновидностите се доближават възможно най-много до пълния си генетичен потенциал.

Интервю с Хосе Антонио Йеламос, инженер агроном, Хиса Адвансд Агро