Ca-B НУТРИДЖИС Ca-B Разтвор от калций, допълнен с бор етаноламин ®

 

NUTRIJISA® Калций – Бор е формула с обогатен калций и бор етаноламин за подобряване на поемането от растението на двете хранителни съставки. Комбинираното прилагане на калций и бор  се допълва и благоприятства поемането на всеки един от тях.

Използва се за превенция и коригиране на липсите, настъпили поради липса на равновесие на поемане. Споменатите липси предизвикват деформация и падане на цветя, млади плодове, некроза и разцепване на плодове като цяло.

NUTRIJISA® калций – Бор може да се прилага за всеки вид култура както чрез впръскване в листата, така и чрез почвата с поливната вода.

СЪВМЕСТИМОСТ

Не смесвайте с минерални масла, фосфати, сулфати, хуминови киселини и като цяло с алкални продукти. Подходящо е предварително да се направи проба.

СЪДЪРЖАНИЕ

Разтворим във вода калциев окис (CaO) ……………… 8,0% т/т

Обогатен калций с глюконова киселина .

Разтворим във вода бор (B)……………………………….. 0,7% т/т

Бор под формата на бор етаноламин.

Интервал на стабилност на комплекса между  pH 4 и 9.

  • Плътност: 1,27 Kg/l · pH: 3,8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предизвиква раздразнение по кожата.

Причинява сериозно раздразнение на очите.

Да се съхранява извън обсега на деца.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Да се носят ръкавици и защитни очила.

В СЛУЧАЙ НА КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите и ще Ви е по-лесно. Продължете промивката. Ако раздразнението на очите остане: консултирайте се с лекар.

КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун. В случай на кожно раздразнение, консултирайте се с лекар.

Да се съхранява при температура между 5-35ºC