MIX НУТРИДЖИС СМЕС

Течна смес от микроелементи: B, Cu, Fe, Mn, Mo и Zn ®

 

NUTRIJISA® Mix е течна формула микронутриенти, обогатени с глюконова киселина, подготвена за превенция и коригиране на множествени състояния на липса, предизвикани от дефицити или липса на поемане от страна на растението на микронутриентите, които съставляват продукта.

NUTRIJISA® Mix се препоръчва за всякакъв вид насаждения. Прилагайте чрез впръскване през листата или чрез корените с всяка поливна система.

ДОЗИ

КУЛТУРА L/Дка L/200L Време за прилагане
Овощни дръвчета, лозя и ягоди 0,10-0,15 L 0,4-0,6 L По време на целия цикъл на културите
Плодни дръвчета 0,15-0,20 L 0,6-0,8 L По време на целия цикъл на културите
Бобови и маслодайни 0,10-0,15L 0.4L-0,6L По време на целия цикъл на културите
Жито, царевица и ориз 0,10-0,15L 0.4L-0,6L По време на целия цикъл на културите
Цветя и декоративни 0,10- 0,15L 0.4L-0,6L По време на целия цикъл на културите
Други култури 0,10-0,15L 0.4L-0,6L По време на целия цикъл на културите

Прилагане чрез капково напояване: 0,300-0,500 L/Дка на всяко прилагане, в моментите на по-голяма нужда на микроелементите от  растението за синтез на хормони и ензими.

СЪВМЕСТИМОСТ

Не смесвайте с варовикови смеси, нито със силни киселини, нито с продукти с алкална реакция.

СЪДЪРЖАНИЕ

Разтворим във вода бор (B) ………………………… 0,5% p/p

Разтворима във вода мед (Cu) …………………….. 0,2% p/p

Разтворимо във вода желязо (Fe) ……………….. 4,1% p/p

Разтворим във вода манган (Mn)…………………. 2,4% p/p

Разтворим във вода молибден (Mo) ………….. 0,05% p/p

Разтворим във вода цинк (Zn) …………………….. 0,8% p/p

Комплексиращ агент: Глюконова киселина.

Молибден и бор в натурална форма.

Интервал на стабилност на комплекса между  pH 4 и 9.

  • Плътност 1.35 Kg/l · pH: 2,8
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Вреден при поглъщане. Предизвиква раздразнение по кожата. Причинява сериозно раздразнение на очите. Токсичен за водните организми, с продължителни вредни ефекти.

Да се съхранява извън обсега на деца. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Избягвайте изхвърлянето на продукта в околната среда. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се на ЦЕНТЪРА ЗА ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ или на лекар, ако се почувствате зле. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун. В случай на кожно раздразнение, консултирайте се с лекар. В СЛУЧАЙ НА КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите и ще Ви е по-лесно. Продължете промивката. Ако раздразнението на очите остане: консултирайте се с лекар.  Да се съхранява при температура между 5-35ºC.